AGÜ Akademi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üçüncü nesil üniversite vizyonuna sahip kurumumuzda hayat boyu öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmek için sürekli eğitim birimimiz AGÜ Akademi kurulmuştur. 

AGÜ Akademi;

- Yabancı Dil (TOEFL, Business English, Speaking vb.),

- Mesleki ve kişisel gelişim,

- Bilişim (Microsoft, Cisco, IOS-Apple vb. Sertifika Programlarına Hazırlık Kursları)

- Konferans, seminer,

- Hizmet içi eğitim (Özel sektöre veya kamu sektörüne),

- Danışmanlık gibi alanlarda faaliyetler yürütmeyi hedeflemektedir.

1. Amacı: AGÜ Akademi (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) kamu kurumlarına, özel sektöre ve bireylere nitelikli eğitimler vererek, danışmanlık hizmetleri sunarak bireylerin/toplumun istek ve ihtiyaçlarını çağın gereklerine uygun metotlarla hızla karşılamak amacıyla kurulmuştur.

2. AGÜ Akademinin Farkı: Her biri kendi alanında marka olan kurumlarla akademik nitelik ve evrensellik bağlamında yapılan yurt içi ve yurt dışı iş birlikleri, nitelikli akademik kadroyla uluslararası alanda da geçerliliği olan güncel bilginin aktif öğrenme yöntemiyle sunulması AGÜ Akademinin en belirgin farklılığıdır.

3. AGÜ Akademinin Çalışma Alanı: AGÜ Akademi; eğitim, danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri gibi ana başlıklarda faaliyetler gerçekleştirecektir. (AGÜ Akademi Bilgi Dosyası)

4. AGÜ Akademinin Öğrencilere Katkıları: AGÜ Akademi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim öğrencilerinin ve mezunlarının teorik birikimlerine katkı sağlayacak ve onların mesleki anlamda daha nitelikli, daha üretken bireyler olmasına yardımcı olacak eğitimler düzenleme sorumluluğunu üstlenmiştir.

5. Öğrencilere Sunulan Hizmetler:  Değişik formatlarda dil eğitimleri, özellikle bilişim sektöründe uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar (TOEFL, Microsoft, IOS-Apple, Cisco vb.) için gereken hazırlık kursu eğitimleri, ayrıcalıklı donanım ve yazılım eğitimleri vb.

6. AGÜ Akademinin Topluma Katkıları: AGÜ Akademi, nitelikli iş gücü yetiştirmek ve bireylerin kişisel gelişimlerini arttırmak için uygulamaya yönelik eğitime özel önem vererek mikro düzeyde işletmelerin, makro anlamda ülkemizin rekabet gücünü arttırmak, insanımızın mevcut kültürüne olumlu katkılarda bulunmak için farklı formatlarda etkinlikler planlamaktadır.

7.Topluma Sunulan Hizmetler: Birçok disiplini bir araya getirerek oluşturulan sertifikasyon programlarıyla kişisel gelişim yanında mesleki gelişime de katkı sağlayacak ve bölgenin eğitim seviyesini yükseltmeye yarayacak etkinlikler planlanmıştır. Bu bağlamda nitelikli ara eleman sıkıntısının her geçen gün arttığı özel sektörün bu ihtiyacını karşılamasına yardımcı olacak vasıflı elemanların yetiştirilmesi, mevcut elemanların becerilerinin geliştirilmesi, nitelikli ve güncel akademik bilginin iş hayatında uygulama alanı bulmasına, üretimi ve kârı arttırmaya yarayacak ayrıcalıklı danışmanlık hizmetleri, mesleki yeterlilikler için belgelendirme hizmetleri gibi etkinlikler, AGÜ Akademinin öncelikleri arasındadır.